เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ITเฉลิมพระเกียรติ บ้านดอนแก้ว

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ITเฉลิมพระเกียรติ บ้านดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่เด็กปฐมวัย ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้วเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว , ปลัดเทศบาลตำบลดอนแก้ว , กำนัน , คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดี และปลูกฝังให้เด็กรักการศึกษา และภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง