เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
 
            การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว เขต 1 ซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (รปภ.) เพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เทศบาลตำบลดอนแก้ว จัดให้มีโครงการฝึกอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด