เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการอบรมโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมการทำฟาร์มไส้เดือน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

          เทศบาลตำบลดอนแก้วจัดกิจกรรมการอบรมโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการทำฟาร์มไส้เดือน เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน ตำบลดอนแก้ว ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางอัทธยา ยานะ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการเพาะเลี้ยงไส้เดือน มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนายศิรวิชญ์ เขียวหงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดในการอบรมโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการทำฟาร์มไส้เดือน โดย สท.เขต 1 และ เขต 2 , ปลัดเทศบาล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมการอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนสายพัน AF (African Night Crawler)
ซึ่งในการอบรมช่วงเช้าเป็นการอบรมเกี่ยวกับเชิงทฤษฎีในการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ยกตัวอย่างเช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์การเพาะเลี้ยงไส้เดือน , การดูแลรักษา , ผลประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงไส้เดือน , อุปสรรคและปัญหาที่พบเจอในของการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และในช่วงบ่ายวิทยากรลงพื้นที่สาธิตวิธีการนำไส้เดือนลงในกะละมังที่เพาะเลี้ยงไส้เดือน อีกทั้งยังให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมได้ลงมือทำด้วยตนเองเพื่อที่ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมรู้ขั้นตอนวิธีทำของการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมสนใจในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเป็นจำมากเนื่องจากเลี้ยงง่ายสามารถหารายได้ และได้ความรู้เพื่อที่จะสามารถต่อยอดโครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือนในวันข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ