เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา