เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม