เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลดอนแก้วจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมอาชีพ

งานประกวดและแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย

"ลำไยดอนแก้ว ลำกว่าตี้เกยกิ๋น"