เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง

หรือแขวน ทำการปลด รื้อถอน เก็บ ป้ายโฆษณาออกจากที่สาธารณะ

พื้นที่เขตเทศบาลตำบลดอนแก้ว