เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง มอบหมายให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว