เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕