เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๕