เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ