เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจน