เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)