เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล