เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง การควบคุมกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖