เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร