เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์