เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา