เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การรับชำระภาษีป้าย