เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21