เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ