เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​