เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕-๐๐๘๑ ซอย ๔ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๗

ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

และ

รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕-๐๐๕๑ ซอย ๑๐ บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ ๓

ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่