เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสสายทางชม.ถ. ๑๕-๐๐๕๑ ซอย ๑๐ บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)