เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง ชม.ถ. ๑๕-๐๐๘๑ ซอย ๔ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)