เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕-๐๐๘๑ ซอย ๔ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๗

ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่