เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจ้าง