เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการร่วมงานกองช่าง