เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงวัย