เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

อสม. ตำบลดอนแก้ว จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก