เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านตำหนักเหนือ