เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมอบรมถอดระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ