เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านน้ำโจ้