เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5