เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

จัดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด