เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว