เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

จัดกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ