เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้