เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )