เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓