เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.๒๕๕๗