เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนแก้วเรื่องให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลตำบลดอนแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๓