O30โครงการเราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โครงการเราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

O35mการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30mการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32mการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy