เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล