ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙