ประเมินแบบประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2565

การประเมินแบบประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี พ.ศ.๒๕๖๕

           เทศบาลตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วย นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าร่วมการประเมินแบบประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองผึ้งอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการตรวจแบบ LPA เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจำปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ , ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา , ด้านการบริหารงานการเงิน และการคลัง , ด้านการบริหารสาธารณะ , ด้านธรรมาภิบาล ทั้งนี้ในการตรวจ LPA ครั้งนี้ของเทศบาลตำบลดอนแก้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแบบประเมินแบบประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2565 และในการตรวจ LPA ของแต่ละด้านมีองค์ประกอบ และเนื้อหาในการตรวจดังนี้
📌ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
     – การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
     – การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     – ระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
     – การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
📌ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคล และกิจการสภา
     – ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
     – คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน
     – ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
     – การดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
📌ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงิน และการคลัง
      – การบริหารงบประมาณรายจ่ายการจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน
      – บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
      – ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงิน และการคลัง
      – การจัดเก็บรายได้
      – การจัดทำงบประมาณ
      – การพัสดุ
📌ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
      – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      – ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
      – ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
      – ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      – ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
      – ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
📌ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
      – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      – ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
      – ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
      – ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      – ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
      – ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
📌ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
      – การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
      – การส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
      – การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

กิจจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย 9 มิถุนายน

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย วันที่ 9 มิถุนายน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565
          เทศบาลตำบลดอนแก้วจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย เนื่องจากวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีปวงชนชาวไทยจึงได้ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ดังนั้นจึงเป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลดอนแก้ว
นำโดย นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สท.เขต 1 และ เขต 2 , ปลัดเทศบาลฯ , ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล , ประธาน อสม. , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลดอนแก้ว ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรมจิตอาสาตรงพื้นที่ริมน้ำปิง
โดยการปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางตรงฝั่งเรียบริมน้ำปิงหมู่ที่ 7 บ้านสันกลาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากการปรับภูมิทัศน์โดยการตัดหญ้าสองฝั่งข้างทาง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ให้สวยงาม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนตำบลดอนแก้วจำนวนมากที่เข้าร่วมการทำกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของไทย

การประชุมจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

การประชุมจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
 
             นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว เป็นประธานในการประชุมจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สท.เขต 1 และ เขต 2 , ปลัดเทศบาล , สำนักปลัด , ประธาน อสม. , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมการประชุมและปรึกษาหารือ ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลดอนแก้วได้ปรึกษาหารือในเรื่องของการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดลูกน้ำยุงลาย
ซึ่งในที่ประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพร้อมที่จะดำเนินงาน กิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เนื่องจากเป็นวันอานันทมหิดล เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ซึ่งทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ตรงพื้นที่ริมน้ำปิง โดยการปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางตรงฝั่งเรียบริมน้ำปิง หมู่ที่ 7 บ้านสันกลาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาก็สามารถเข้าร่วมได้ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมทางเทศบาลจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งคัด

พิธีทำบุญถวายเมรุระบบไฟฟ้าไร้มลพิษ ณ สุสานบ้านน้ำโจ้

พิธีทำบุญถวายเมรุระบบไฟฟ้าไร้มลพิษ ณ สุสานบ้านน้ำโจ้

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

            นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สท.เขต 1 และ เขต 2 , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเมรุระบบไฟฟ้าไร้มลพิษ ณ สุสานบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เดชา ทองสุวรรณ เป็นประธานในพิธี และมีประชาชนจำนวนมากที่เข้าร่วม พิธีทำบุญถวายเมรุฯ ซึ่งการทำบุญถวายเมรุฯ เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปของประชาชนอีกด้วยและภายในงานได้จัดโรงทานเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมการออบรมโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการทำฟาร์มไส้เดือน

กิจกรรมการอบรมโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมการทำฟาร์มไส้เดือน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

          เทศบาลตำบลดอนแก้วจัดกิจกรรมการอบรมโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการทำฟาร์มไส้เดือน เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน ตำบลดอนแก้ว ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางอัทธยา ยานะ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการเพาะเลี้ยงไส้เดือน มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนายศิรวิชญ์ เขียวหงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดในการอบรมโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการทำฟาร์มไส้เดือน โดย สท.เขต 1 และ เขต 2 , ปลัดเทศบาล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมการอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนสายพัน AF (African Night Crawler)
ซึ่งในการอบรมช่วงเช้าเป็นการอบรมเกี่ยวกับเชิงทฤษฎีในการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ยกตัวอย่างเช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์การเพาะเลี้ยงไส้เดือน , การดูแลรักษา , ผลประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงไส้เดือน , อุปสรรคและปัญหาที่พบเจอในของการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และในช่วงบ่ายวิทยากรลงพื้นที่สาธิตวิธีการนำไส้เดือนลงในกะละมังที่เพาะเลี้ยงไส้เดือน อีกทั้งยังให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมได้ลงมือทำด้วยตนเองเพื่อที่ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมรู้ขั้นตอนวิธีทำของการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมสนใจในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเป็นจำมากเนื่องจากเลี้ยงง่ายสามารถหารายได้ และได้ความรู้เพื่อที่จะสามารถต่อยอดโครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือนในวันข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการฝึกอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

โครงการฝึกอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
 
            การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว เขต 1 ซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (รปภ.) เพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เทศบาลตำบลดอนแก้ว จัดให้มีโครงการฝึกอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

จกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตนมงคล 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565
 
            เทศบาลตำบลดอนแก้วจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2565 ซึ่งเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัติย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระเจ้าอยู่หัว โดยนายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลดอนแก้ว ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 จุด หนั้าวัดสันต้นกอก , หน้าวัดดอนแก้ว และทำความสะอาดสถานที่ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว

งานประเพณีสูมาคาระวะ สระเกล้าดำหัว

งานประเพณีสูมาคาระวะ สระเกล้าดำหัว ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมงานประเพณีสูมาคาระวะ สระเกล้าดำหัว และขอพรปีใหม่คณะสงฆ์อำเภอสารภี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆรวาส ปละพระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง คณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในอำเภอ รวม 14 รูป ณ ศาลาปฏิบัติธรรม “สัทธา นิวิฐพินิจธรรมานุสรน์” วัดสารภี หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป , พิธีสูมาคาระวะสระเกล้าดำหัว และขอพรปีใหม่ คณะสงฆ์อำเภอสารภี จัดขึ้นเพื่อรับพรจากคณะสงฆ์อำเภอสารภี เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการเคารพพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้เมตตาอำนวยอวยพรแก่พุทธศาสนิกชน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

              นายธนวัฒน์ สมบูรณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ , นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทสบาลตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว ในการประชุมครั้งนี้ทางสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว และคณะผู้บริหาร ได้ปรึกษาหารือในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ITเฉลิมพระเกียรติ บ้านดอนแก้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ITเฉลิมพระเกียรติ บ้านดอนแก้ว

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ITเฉลิมพระเกียรติ บ้านดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่เด็กปฐมวัย ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้วเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว , ปลัดเทศบาลตำบลดอนแก้ว , กำนัน , คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดี และปลูกฝังให้เด็กรักการศึกษา และภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง