ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.15-0051 ซอย 10 บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม

โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง ชม.ถ.15-0051 ซอย 10 บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการปรัปบรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.15-0081 ซอย 4 บ้านสันกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม

โครงการปรัปบรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง ชม.ถ.15-0081 ซอย 4 บ้านสันกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.15-0023 ซอย 3 บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสสายทาง ชม.ถ.15-0023 ซอย 3 บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแก้ว

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.15-0081 ซอย 4บ้านสันกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง ชม.ถ.15-0081 ซอย 4บ้านสันกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.15-0023 ซอย 3บ้านน้ำโจ้หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแก้ว

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้าง

ก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก

รหัสสายทาง ชม.ถ.15-0023 ซอย 3บ้านน้ำโจ้หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแก้ว

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา โครงการซ่อมแซมถนนรหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕-๐๐๘๑ ซอย ๔ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๗

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕-๐๐๘๑ ซอย ๔ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๗

ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา โครงการซ่อมแซมถนนรหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕-๐๐๒๓ ซอย ๓ บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ ๖

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕-๐๐๒๓ ซอย ๓ บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ ๖

ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่