ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖(เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง มอบหมายให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง มอบหมายให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว