ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง มอบหมายให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง มอบหมายให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศขอความร่วมมือทำการปลด รื้อถอน เก็บ ป้ายโฆษณาออกจากที่สาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง

หรือแขวน ทำการปลด รื้อถอน เก็บ ป้ายโฆษณาออกจากที่สาธารณะ

พื้นที่เขตเทศบาลตำบลดอนแก้ว