คำสั่งเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

คำสั่งเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจ้าง

คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๒๕๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนแก้ว

คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๒๕๘/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนแก้ว