งานทดสอบ4

ชื่องาน งานทดสอบ4

เรื่องร้องเรียน

รายละเอียดสถานที่

รายละเอียดการร้องขอรับบริการ

ภาพก่อนทำ

สถานะงาน รับเรื่องแล้ว

งานทดสอบ3

ชื่องาน งานทดสอบ3

เรื่องร้องเรียน

รายละเอียดสถานที่

รายละเอียดการร้องขอรับบริการ

ภาพก่อนทำ

สถานะงาน รับเรื่องแล้ว

งานทดสอบ2

ชื่องาน งานทดสอบ2

เรื่องร้องเรียน

รายละเอียดสถานที่

รายละเอียดการร้องขอรับบริการ

ภาพก่อนทำ

สถานะงาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน

งานทดสอบ1

ชื่องาน งานทดสอบ1

เรื่องร้องเรียน

รายละเอียดสถานที่

รายละเอียดการร้องขอรับบริการ

ภาพก่อนทำ

ภาพงานแล้วเสร็จ

สถานะงาน แล้วเสร็จ